Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

11/2015 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suwałki, dnia 30 września 2015 r.

znak postępowania: 11/2015

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Wygrała oferta nr 3  Wykonawcy:

GOEE Energia Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 7c/2,

01-651 Warszawa

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta złożona przez:  GOEE Energia Sp. z o.o., Ul. Gwiaździsta 7c/2, 01-651 Warszawa spełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena + termin płatności faktury. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ: najniższa cena + termin płatności faktury.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Termin płatności faktury

Suma punktów

3

 

GOEE Energia Sp. z o.o.

Ul. Gwiaździsta 7c/2,

01-651 Warszawa

 

209 839,23 zł

30  dni

100,0

 

 

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

1.       Barton Energia Sp. z o.o., Al. Krakowska 48 Janki, 05-090 Raszyn, cena ofertowa: BRUTTO212.503,42  zł, termin płatności faktury: 30 dni,  suma punktów:  98,87 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

2.       CORRENTE Sp. z o.o., Ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, cena ofertowa: BRUTTO210.245,86, termin płatności faktury: 30 dni, suma punktów:  99,82 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

3.       Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, cena ofertowa: BRUTTO214.108,80  , termin płatności faktury: 30 dni,  suma punktów:  97,97 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

4.       PGE Obrót S.A., ul. 8 –go Marca 6, 35-959 Rzeszów, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku. ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok, cena ofertowa: BRUTTO210.108,60, termin płatności faktury: 30 dni,  suma punktów:  99,88 pkt.

Oferta spełniła wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), nastąpi w terminienie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  tj. 12.10.2015 r.  w siedzibie Zamawiającego – Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A.  w Suwałkach,ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki.

Początek strony