Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06, +48 87 566 70 35, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: arrares@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

11/2015 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 25.09.2015

Suwałki, dnia 25.09.2015 r.

 

Wykonawcy

znak postępowania: 11/2015

Dotyczy:Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax.(87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający  przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1.

 

Dotyczy Załącznika nr 6  do SIWZ -  projekt umowy.

wykonawca zwraca się z prośba o doprecyzowanie treści § 11 ust. 2  umowy poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punktu z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu:

„Zwiększenie punktów poboru  lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym”.

 

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień w § 11 ust. 2 umowy.

 

Pytanie 2.

Dotyczy załącznika nr 6  do SIWZ – projekt umowy. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę numeracji §9 ust. 4  umowy.

 

Odpowiedź na pytanie 2.

W §9 ust.4 we wzorze umowy sprzedaży energii nastąpiła omyłka pisarska.

Jest:  „4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą,

3) Wykonawca w ofercie złożył oświadczenie, że całość zamówienia zrealizuje samodzielnie, a zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawcy/ów.

winno być:  4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w tym wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie ze złożoną ofertą,

2) Wykonawca w ofercie złożył oświadczenie, że całość zamówienia zrealizuje samodzielnie, a zamówienie będzie realizowane przy udziale podwykonawcy/ów.

Na etapie podpisania umowy powyższa omyłka zostanie usunięta.

 

 

Pytanie 3.

Dotyczy załącznika nr 6  do SIWZ – projekt umowy. Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zmawiającego. Informujemy, iż zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu § 7 ust.1  umowy na następujący:

„Strony określają, że terminem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” .

 

 

Odpowiedź na pytanie 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w § 7 ust. 1.

 

 

Pytanie 4.

Dotyczy Załącznika nr 6  do SIWZ – projekt umowy. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu § 10 ust. 1 lit. c do treści:

„zmianie wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego lub zmianie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

 

 

Odpowiedź na pytanie 4.

Zapisy § 10 ust. 1 dopuszczają zmianę wynagrodzenia w przypadkach określonych przez wykonawcę. Umożliwia to zapis umowy:

„Ponadto  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: - gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.”  

 

Pytanie 5.

Dotyczy załącznika nr 6  do SIWZ – projekt umowy.

Informujemy, iż błędy w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego mogą dotyczy zarówno zawyżeń jak i zaniżeń należności za pobraną energię elektryczną, a wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W takim przypadku może nastąpić zarówno nadpłata jak i niedopłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 6  zapisu o treści:

„w przypadku powstania niedopłaty, będzie ona podlegała doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.

 

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień w § 6 umowy.

 

Pytanie 6.

 

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

-  nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE;

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;

- dokument nadania numeru NIP;

-  dokument nadania numeru REGON;

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

- dokument potwierdzający umocowanie osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

 

Odpowiedź na pytanie 6.

Zamawiający przekaże niezbędne dane oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, jednakże nie będzie tworzył dodatkowego załącznika do umowy. Jednocześnie  Zamawiający informuje, że:

a) Dane każdego punktu poboru takie jak:

-nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika, zawarte są w Załączniku nr 2  do SIWZ.

- Informacja dotycząca OperatoraSystemu Dystrybucyjnego znajduje się z Załączniku nr 6.2  do Umowy  

- Aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej jest CORRENTE Sp. z o.o.

- Umowa z obecnym sprzedawcą zwarta jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z dniem 31.12.2015 r.

- Numer aktualnie obowiązującej umowy nie stanowi istotnej kwestii dla przyszłego dostawcy energii.

- Będzie to kolejna zmiana dostawcy energii elektrycznej.

b) Postępowaniem objęta jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES”, aktualny KRS  można wygenerować ze strony https://ems.ms.gov.pl/,

-  KRS zawiera wszystkie niezbędne dane dla jednostki objętej postępowaniem wraz z informacją dotyczącą  osób  reprezentujących  ARR „ARES” S.A. w Suwałkach.

 

 

Pytanie 7.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego załączników nr 1,3,4,5,7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

 

Odpowiedz na pytanie 7.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie załączniki w pliku PDF i prosi o ich wypełnienie w wersji zamieszczonej na stronie.

 

Pytanie 8.

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość udzielenia Wykonawcy pełnomocnictwa wg wzoru stosowanego powszechnie przez wykonawcę stanowiącego załącznik do niniejszych zapytań?

 

Odpowiedź na pytanie 8.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 1 do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej  i jegotreść  w chwili podpisania umowy  jest wystarczająca. 

 

Początek strony