Postępowanie 2/2019 Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów prawo jazdy kategorii: C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej, oraz kursu z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dla uczestników/uczestniczek projektu „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) na Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów prawo jazdy kategorii: C, C+E, D,  kwalifikacji wstępnej, oraz kursu z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) dla uczestników/uczestniczek projektu  „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość!” (nr WND-POWR.01.02.01-20-0015/18).

Projekt ,,Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość !” współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej…