Zabezpieczenie zwrotu przekazanego wsparcia finansowego

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 4 pkt 17 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości otrzymanie środków na rozwój przedsiębiorczości jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz poręczenia osób trzecich (wekslowe i według prawa cywilnego).

Czytaj więcej…

Wyniki oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Starter 3” Nr RPPD.02.03.00-20-0099/16

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzonej oceny Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego na założenie działalności gospodarczej, zamieszczamy listę rankingową ocenionych Wniosków, uszeregowaną w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów w ocenie merytorycznej. Zgodnie z założeniami projektu 38 osób, które otrzymały najwyższą liczbę punktów otrzyma wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej.
Czytaj więcej…

Termin składania Wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) można składać od 02.07.2018 r. do 23.07.2018 r. do godz. 15:00 w Centrum Edukacyjno – Szkoleniowym Agencji Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II 6A.

Uwaga: Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach !!!!

Proszę pamiętać, iż liczy się data wpływu Wniosku do instytucji, nie data stempla pocztowego.

 

Czytaj więcej…