7/2018/ZO WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA na dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

znak postępowania: 7/2018/ZO

Dotyczy: dostawy energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne na potrzeby Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU

ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI

Zamawiający przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań  i wątpliwości oraz modyfikację zapisów treści Ogłoszenia oraz wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej :

 

Pytanie 1.

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

 1. a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
 2. b) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
 3. c) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej?
 4. d) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
 5. e) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?
 6. f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak – jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

Odpowiedź na Pytanie 1:

 1. a) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
 2. b) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest: Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
 3. c) Obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do 31.12.2018 r. – ulega rozwiązaniu z upływem czas na który została zawarta.
 4. d) Obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta jest na czas określony do 31.12.2018 r. – ulega rozwiązaniu z upływem czas na który została zawarta.
 5. e) Umowy o świadczenie usług dystrybucji są zawarte z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, PGE Dystrybucja S.A. i obejmują okres realizacji niniejszego zamówienia.
 6. f) Zamawiający nie ma zawartych umów czy też aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

 

Pytanie 2.

Ogłoszenie, rozdział 1 p.11 oraz Załącznik nr 6 wzór umowy §7 ust.2.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.  Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie … dni od daty wystawienia”.

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający wymaga aby faktury za sprzedaż energii elektrycznej dostarczane były przez Wykonawcę również w formie elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.

Przesłanie faktury na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, w dniu jej wystawienia, pozwoli Wykonawcy określić termin, w jakim Zamawiający otrzymał fakturę, oraz pozwali Wykonawcy ustalić prawidłową datę powstania obowiązku podatkowego.

 

Pytanie 3.

Ogłoszenie, rozdział 3.

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem …, lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający informuje, iż  Umowy o świadczenie usług dystrybucji są zawarte z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja S.A.  i obejmują okres realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę na zmodyfikowanie zapisu Ogłoszenia, rozdział 3.  oraz  § 10 ust. 1 wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej do treści: „Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.  jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

 

Pytanie 4.

Ogłoszenie, rozdział 11 p.4.

Wykonawca zwraca się z prośbą  i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą  drogą korespondencyjną?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną.

 

Pytanie 5.

Załącznik nr 6 wzór umowy §3

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz poglądami doktryny, instytucja prawa opcji sprowadza się do założenia (odmiennie niż zostało to określone w zapisie kwestionowanym), iż zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności, stanowiąc uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. Co więcej, art. 34 ust. 5  ustawy PZP stanowi, iż „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”. Z uwagi na powyższe istotne jest unormowanie zawarte w art. 29 ust. 1 ustawy PZP, zgodnie z którym „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” W konsekwencji, dokumentacja przetargowa zawierać powinna wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące wartości zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie wartości zamówienia poddanej uznaniowości zamawiającego (zgodnie z prawem opcji). Mając na względzie powyższe, prosimy o dostosowanie zapisów stanowiących o instytucji prawa opcji do obowiązującego stanu prawnego, poprzez jednoznaczne określenie wartości podstawowej zamówienia oraz wartości podlegającej prawu opcji.

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, który stanowi, iż „jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia                                     z uwzględnieniem prawa opcji”.   Zamawiający określił największy możliwy zakres tego zamówienia (który podał do wiadomości Wykonawców w załączniku nr 2 do Ogłoszenia – pn. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia)  jest to wartość podlegająca prawu opcji.  Zaś w  § 3 wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej – Zamawiający zastrzegł prawo do zwiększenia wielkości zamówienia do 10% w stosunku do wielkości zamówienia podstawowego.

 

Pytanie 6.

Załącznik nr 6 wzór umowy §6 ust.3 i §9 ust.1 a)

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację treści §9 ust.1 a) polegającej na uwzględnieniu zapisów §6 ust.3.

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści wzoru umowy sprzedaży energii elektrycznej §9 ust.1 a) polegającej na uwzględnieniu zapisów §6 ust.3.

 

Pytanie 7.

Załącznik nr 6 wzór umowy §7 ust.1.

Czy Zamawiający za pełny miesiąc kalendarzowy uważa  miesiąc roku kalendarzowego? Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE) zgodnie ze stosowanym przez OSD okresem rozliczeniowym dla poszczególnych grup taryfowych. Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. Ponadto, Wykonawca informuje, że miesięczny okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą na podstawie danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy przez OSD, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, przy zastosowaniu cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w ofercie.”

Odpowiedź na Pytanie 7:

Tak, Zamawiający za pełny miesiąc kalendarzowy uważa miesiąc roku kalendarzowego. Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD.

Dlatego też, nie ma potrzeby modyfikacji umowy sprzedaży energii elektrycznej w tym zakresie.

Faktury VAT wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD.

 

Pytanie 8.

Załącznik nr 6 wzór umowy §7 ust.2.

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE).  Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD.  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

 

Pytanie 9.

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść własnego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert (z uwagi kalendarz dni świątecznych).

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.11.2018 r. oraz zmodyfikowanie zapisu Ogłoszenia, rozdział 8.

 

Zamawiający w załączeniu przedkłada treść OGŁOSZENIA oraz wzór umowy sprzedaży energii elektrycznej po zmianach określonych powyżej.

OGLOSZENIE dostawa energii elektr. -ZMIANA

zalacznik nr 6 do ogłoszenia -nowy wzor umowy

PYTANIA I ODPOWIEDZI -13,11,2018