6/2018/Czp Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu „Czas pracy”

W  ramach projektu „Czas pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Komisja w składzie: Bogusława Pigiel, Izabela Patkowska w dniu 26.10.2017 roku o godz. 8.00 dokonała wyboru złożonych  ofert  na świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego  dla Uczestników Projektu „Czas pracy”.

zgodnie z kryterium wyboru oferty:

– łączna cena ofertowa brutto 80% (80 punktów)

– doświadczenie – 20% (20 punktów):

W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE  Z DNIA  18.10.2017r.  wpłynęły 4 oferty.

Oferta, która otrzymała 100% (100 pkt)  została uznana jako najkorzystniejsza tj. oferta, której

– łączna cena ofertowa brutto to 49,00zł/godz. otrzymała 80% (80 punktów)

– doświadczenie – 20% (20 punktów).