10/2019/Czp – Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi wykładowcy na kursie pracownik gospodarczy dla 6 Uczestników Projektu „Czas pracy”

10/2019/Czp – Zaproszenie do złożenia oferty  na świadczenie usługi wykładowcy na kursie pracownik gospodarczy  dla 6 Uczestników Projektu „Czas pracy”

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Suwałkach w związku z realizacją projektu „Czas pracy” Nr RPPD.07.01.00-20-0178/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

zaprasza do złożenia oferty  na świadczenie usługi wykładowcy na kursie „Pracownik gospodarczy”  dla 6 Uczestników Projektu „Czas pracy”

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wykładowcy na kursie „Pracownik gospodarczy” – 60 godzin dla 6 uczestników  projektu „Czas pracy” Nr RPPD.07.01.00-20-0178/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Usługa polega na:

Przeprowadzenie łącznie 60 godzin zajęć na kursie „Pracownik biurowy”  dla 6 Uczestników Projektu w tym:

 1. a)  prowadzenie zajęć w oparciu o program autorski:,
 2. b) opracowanie i dostarczenie wzorów materiałów szkoleniowych,
 3. c) dostarczenie dokumentów potwierdzających wykonanie usługi tj. lista obecności potwierdzająca udział Uczestników Projektu w kursie „Pracownik gospodarczy”,
 4. 3. Usługa świadczona będzie w Suwałkach. Zleceniobiorca

Zleceniodawca nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdów.

 1. Termin realizacji usługi:

Termin realizacji usługi- od dnia zawarcia umowy do 30.01.2019 r. (zgodnie z utworzonym harmonogramem zajęć).

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przedmiotu zamówienia w godzinach rannych, popołudniowych i wieczornych, w dniach od poniedziałku do niedzieli. Harmonogram dostosowany będzie do potrzeb i wymagań Uczestników Projektu.

 1. 5Wymagania konieczne do realizacji zamówienia:
 2. a)       wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne
 3. b) doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia minimum 1 kurs
 4. c)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

W przypadku nie spełniania wymienionych wyżej kryteriów oferta zostanie odrzucona.

 1. Oferta dotycząca przeprowadzenia kursu „Pracownik gospodarczy” powinna zawierać:
 2. a) Formularz ofertowy z przedstawioną ofertą cenową, wyrażoną w kwocie brutto (w przypadku zlecenia realizacji zamówienia podana kwota zostanie pomniejszona o potrącenia wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zapisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
 3. b) oświadczenia o spełnieniu pozostałych wymagań określonych w ofercie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów skutkować będzie dyskwalifikacją  oferty.

 1. Sposób, termin i miejsce złożenia dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w kopercie zatytułowanej:  Oferta   na świadczenie usługi wykładowcy na kursie „Pracownik gospodarczy”  dla Uczestników Projektu „Czas pracy” do 18.01.2019r. w Biurze Projektu ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

 1. Kryteria oceny ofert:

 a/ łączna cena ofertowa brutto 80%  

 b/ doświadczenie  zgodne z przedmiotem zamówienia  – 20%

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryterium:

Łączna cena ofertowa brutto  –  80 %,  tj. 80 punktów

 

                             najniższa zaoferowana łączna cena ofertowa brutto

KC  =      łączna cena ofertowa brutto badanej oferty           x 80 (maksymalna liczba punktów w ocenianej pozycji)

20% ,  tj. 20 punków

Doświadczenie  zgodne z przedmiotem zamówienia Punktacja
2 i więcej 20
Min. 1 kursy 10

 

Gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Przyjmuje się, że 1% = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów w/w kryteriach. Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny i wyboru ofert.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 1. Wszelkich informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela  Bogusława Pigiel tel./fax (87) 566 20 55, email ces@ares.suwalki.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt.

Pliki do pobrania

Formularz ofertowy
Treść zapytania