1/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”. ZADANIE 2: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat moniecki lub Powiat grajewski dla uczestników projektu „Success” nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17.

znak postępowania: 1/2019

Dotyczy: Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”.

ZADANIE 2: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat moniecki lub Powiat grajewski  dla uczestników projektu „Success” nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17.

Projekt ,,Success” współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Suwałki, dnia 25.01.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax. (87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”.

ZADANIE 2: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat moniecki lub Powiat grajewski  dla uczestników projektu „Success” nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17.

Wygrała oferta nr 1  Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński

Ul. Ks. J. Popiełuszki 13, 19-200 Grajewo

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał oceny, a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński, Ul. Ks. J. Popiełuszki 13, 19-200 Grajewo spełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert była cena (60%) + doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń (40 %). Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ: najniższa cena + doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń.

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferowana brutto Doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń  

Suma punktów

1 Ośrodek Szkolenia Kierowców Ludwik Jaczyński

Ul. Ks. J. Popiełuszki 13

19-200 Grajewo

91.350,-

60 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

100 pkt.

 

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożył:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „FILIP” Maciej Paweł Zaręba, ul. 1 Maja 1, 18-210 Szepietowo, cena ofertowa: BRUTTO 94.850 zł = 57,78 pkt.; doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń: liczba przeprowadzonych szkoleń 6 = 40 pkt.  suma punktów:  97,78 pkt.