1/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”. ZADANIE 1: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski – M. Suwałki, dla uczestników projektu „Success” nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17

znak postępowania: 1/2019

Dotyczy: Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”.

ZADANIE 1: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku  programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski – M. Suwałki,  dla uczestników projektu  „Success”  nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17.

 

Projekt ,,Success” współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Suwałki, dnia 04.02.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax. (87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”.

ZADANIE 1: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku  programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski – M. Suwałki,  dla uczestników projektu  „Success”  nr WND.POWR.01.02.01-20-0039/17.

 

Wygrała oferta nr 3  Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców  ADR-EDU Daniel Suchocki

Ul. Antoniego Patli 10, 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał oceny, a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców  ADR-EDU Daniel Suchocki, ul. Antoniego Patli 10, 16-400 Suwałki spełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert były: cena (60%) + doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń (40 %). Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ: najniższa cena + doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń.

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferowana brutto Doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń  

Suma punktów

3 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

ADR-EDU Daniel Suchocki

Ul. Antoniego Patli 10,

16-400 Suwałki

89.600,- zł

60 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

100 pkt.

 

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferowana brutto /

Liczba punktów

Doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń /

Liczba punktów

Suma punktów
2 Szkoła Nauki Jazdy „Jaćwing” Stanisław Rasiul

Ul. Konarskiego 13a/29,

16-500 Sejny

109.900,- zł

48,91 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

88,91 pkt.
4 Prywatna Szkoła Kierowców Jan Wasilewski

ul. Noniewicza 93 B,

16-400 Suwałki

99.090,- zł

54,25 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

94,25 pkt.
5 Ośrodek Szkolenia Kierowców „FILIP” Maciej Paweł Zaręba

ul. 1 Maja 1,

18-210 Szepietowo

103.845,- zł

51,77 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

91,77 pkt.