1/2019 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”. ZADANIE 3: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski – M. Suwałki, dla uczestnika projektu „Czas pracy” nr RPPD.07.01.00-20-0178/17

znak postępowania: 1/2019

Dotyczy: Postępowania o udzielanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”.

ZADANIE 3: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E  oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski –  M. Suwałki, dla uczestnika projektu „Czas pracy” nr RPPD.07.01.00-20-0178/17.

Projekt „Czas pracy” nr RPPD.07.01.00-20-0178/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Poprawa Spójności Społecznej,  Działanie 7.1 – Rozwój działań aktywnej integracji.

Suwałki, dnia 04.02.2019 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach (siedziba: ul. Noniewicza  42A, 16–400 Suwałki, NIP 844-000-57-67, Regon 005411883, tel.(87)566-61-06, fax. (87)566-74-97, http://www.ares.suwalki.pl, adres e-mail: arrares@ares.suwalki.pl, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051749, kapitał zakładowy: 1.357.000,- PLN w całości opłacony), działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia kursów prawa jazdy kategorii: C i C+E, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E dla uczestników projektu „Success” oraz uczestnika projektu „Czas pracy”.

ZADANIE 3: usługa organizacji i przeprowadzenie kursu Prawo jazdy kat. C, C+E  oraz kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej w zakresie bloku programowego dla kat. C, C+E, na terenie: Powiat suwalski –  M. Suwałki, dla uczestnika projektu „Czas pracy” nr RPPD.07.01.00-20-0178/17.

Wygrała oferta nr 3  Wykonawcy:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców  ADR-EDU Daniel Suchocki

Ul. Antoniego Patli 10, 16-400 Suwałki

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający dokonał oceny, a następnie zbadał czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta złożona przez: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców  ADR-EDU Daniel Suchocki, ul. Antoniego Patli 10, 16-400 Suwałki spełniła wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Kryterium oceny ofert były: cena (60%) + doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń (40 %). Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium udziału w postępowaniu przetargowym określonym w SIWZ: najniższa cena + doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń.

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferowana brutto Doświadczenie w postaci przeprowadzonych szkoleń  

Suma punktów

3 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców

ADR-EDU Daniel Suchocki

Ul. Antoniego Patli 10,

16-400 Suwałki

5.300,- zł

60 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

100 pkt.

 

Jednocześnie  informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli:

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy Cena oferowana brutto Doświadczenie w postaci przeprowadzo-nych szkoleń Suma punktów
2 Szkoła Nauki Jazdy „Jaćwing” Stanisław Rasiul

ul. Konarskiego 13a/29,

16-500 Sejny

6.400,- zł

49,69 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

89,69 pkt.
4 Prywatna Szkoła Kierowców Jan Wasilewski

Ul. Noniewicza 93 B,

16-400 Suwałki

5.840,- zł

54,45 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

94,45 pkt.
5 Ośrodek Szkolenia Kierowców „FILIP” Maciej Paweł Zaręba,

ul. 1 Maja 1,

18-210 Szepietowo

6.175,- zł

51,49 pkt.

Liczba przeprowadzonych szkoleń  5 – 6 :

40 pkt.

91,49 pkt.